Regulamin

Aby zapoznać się z wersją regulaminu obowiązującą do 24.12.2014 roku kliknij: REGULAMIN 2014

Poniższy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów Towarów lub Produktów w Sklepie Czapki.CO prowadzonym przez Grun sp. z o.o. umieszczonym na stronie internetowej www.czapki.co , www.bezczapki-bezsensu.pl , www.atlantiscaps.pl i obowiązuje od 25.12.2014 roku.

Definicje

Sprzedawca – Grun Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi (kod: 91-058) przy ul. Lutomierskiej 7 m 4, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 171648, kapitał zakładowy w wysokości 60.000,00 PLN, NIP 773-20-80-172.
Klient – osoba fizyczna, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej,a także osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą składająca Zamówienie w Sklepie.
Sklep – oznacza sklep umieszczony na stronie internetowej www.czapki.co należący do Sprzedawcy i prowadzony pod marką Czapki.CO zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
Grun sp. z o.o. Sklep Internetowy Czapki.CO – firma z siedzibą w: Biskupia Wola 16, 97-318 Czarnocin.
Towary lub Produkty – nowe, oryginalne, przedmioty uwidocznione na stronie internetowej Sklepu.
Cena – wartość Towarów lub Produktów podana przy każdym przedmiocie na stronie internetowej Sklepu wraz z obowiązującym podatkiem od towarów i usług (VAT).
Dostawca – podmiot, który na zlecenie Sprzedawcy dokonuje dostawy zamówionego Towaru lub Produktu do Klienta.
Koszt dostawy – ponoszony przez Klienta koszt związany z dostarczeniem Towarów lub Produktów zamówionych ze Sklepu na adres podany przez Klienta.
Zamówienie – zlecenie zakupu za Cenę złożone za pomocą mechanizmów dostępnych na stronie internetowej Sklepu przez Klienta zgodnie z niniejszym Regulaminem.
Umowa kupna-sprzedaży – wynikająca z realizacji Zamówienia umowa na zakup Towarów lub Produktów, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
Przeglądarka – program komputerowy służący do pobierania i wyświetlania stron Sklepu udostępnianych przez serwery WWW, w szczególności: Firefox, Internet Explorer, Chrome, Opera, Safari.

1. Postanowienia ogólne
1.1. W przypadku wystąpienia błędów na stronie internetowej Sklepu (takich jak błędne wyświetlenie Ceny, dostępności itp.) Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Klienta umożliwiając mu zmianę Zamówienia.
1.2. Dostępność Towarów lub Produktów w Sklepie jest aktualizowana na bieżąco z uwzględnieniem jego technicznych możliwości.
1.3. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
1.4. Dostępność Towarów lub Produktów w asortymencie Sklepu jest zawsze określona na karcie produktu.
1.5. Sklep oferuje do sprzedaży Klientowi nowe i oryginalne, produkty pochodzące z legalnego źródła, widoczne na stronach Sklepu.

2. Rejestracja i warunki składania Zamówień
2.1. Złożenie Zamówienia przez Klienta następuje poprzez:
2.1.1. wypełnienie w sposób prawidłowy i kompletny formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej Sklepu (w szczególności wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta),
2.1.2. zapoznanie się i akceptację Regulaminu Sklepu,
2.1.3. wypełnienie formularza Zamówienia na stronie internetowej Sklepu.
2.2. Klient może wskazać dane wymagane do wystawienia faktury VAT na zamówione Towary lub Produkty w trakcie rejestracji lub w Zamówieniu.
2.3. Rejestracja jest jednorazowa. Przy każdym kolejnym zakupie Klient obowiązany jest używać ustalonego wcześniej na stronie internetowej Sklepu nazwy użytkownika i hasła.
2.4. Nazwa użytkownika i hasło mają charakter poufny.
2.5. Aktualizacja danych podanych przy rejestracji jest możliwa przy wykorzystaniu przez Klienta ustalonego wcześniej adresu e-mail i hasła. Odpowiedzialność za brak aktualizacji danych ponosi Klient.

3. Cena
3.1. Ceny podane są w złotych polskich (PLN) i zawierają obowiązujący podatek VAT (są cenami brutto).
3.2. Ceny nie zawierają Kosztu dostawy oraz innych ewentualnych opłat, które mogą być konieczne do uiszczenia w związku z realizacją Zamówienia, a które zostaną indywidualnie uzgodnione (mailowo) pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
3.3. Ceną wiążącą i ostateczną dla danego Towaru lub Produktu jest Cena zawarta w Zamówieniu zatwierdzonym przez Klienta.

4. Realizacja Zamówień
4.1. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje drogą elektroniczną e-maila potwierdzającego warunki zamówienia Towarów lub Produktów i jedynie takie Zamówienia będą realizowane przez Sprzedawcę.
4.2. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie potwierdzenia przez Sklep zamówienia złożonego przez Klienta. Z chwilą zawarcia umowy sprzedaży obowiązkiem Sklepu jest przeniesienie własności rzeczy na nabywcę oraz wydanie rzeczy nabywcy. Z kolei Klient ma obowiązek odebrania rzeczy i zapłacenia sprzedawcy ceny określonej w zamówieniu.
4.3. W przypadku wyboru przez Klienta formy płatności przelewem bankowym lub kartą kredytową zamówione Towary lub Produkty podlegają rezerwacji do momentu zaksięgowania wpłaty od Klienta na koncie Sprzedawcy, jednakże nie dłużej niż przez 5 dni roboczych od momentu złożenia Zamówienia.
4.4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości dotyczących złożonego Zamówienia, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego.
4.5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia w następujących przypadkach:
4.5.1. nieprawidłowego wypełnienia formularza Zamówienia,
4.5.2. bezskutecznych dwóch próbach potwierdzenia Zamówienia w związku z weryfikacja wynikającą z punktu 4.4.
4.5.3. złożenia Zamówienia z naruszeniem niniejszego Regulaminu.
4.6. Składanie Zamówień w Sklepie możliwe jest przez 24 godziny na dobę we wszystkie dni w roku.
4.7. Z zastrzeżeniem pkt.6.6. Towary lub Produkty objęte Zamówieniem są dostarczane Klientowi przez Dostawcę wraz z dokumentem sprzedaży, to jest paragonem fiskalnym lub wystawioną na życzenie Klienta fakturą VAT, pod warunkiem prawidłowego uzupełnienia danych wymaganych przy rejestracji lub składaniu Zamówienia, niezbędnych do wystawienia Faktury VAT.
4.8. Warunki umowy sprzedaży określa niniejszy Regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz ewentualne indywidualne ustalenia (mailowo) pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

5. Zasady płatności
5.1. Cena, Koszt dostawy oraz ewentualne dodatkowe opłaty związane z realizacją Zamówienia uiszczane są przez Klienta, jedynie według poniższych możliwości:
5.1.1. za pobraniem, przy odbiorze Towarów lub Produktów.
5.1.2. przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego nr 62 1140 2004 0000 3502 7648 9936
5.1.3. za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności internetowych.
5.1.4. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są
za pośrednictwem Dotpay.pl.
5.2. Formy płatności mogą ulec zmianie zgodnie z informacjami na stronie internetowej Sklepu.
5.3. W szczególnych przypadkach Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odrębnego ustalenia z Klientem warunków i formy zapłaty za zamówione Towary lub Produkty.

6. Dostawy
6.1. Sprzedawca będzie realizował dostawy Towarów lub Produktów według kolejności złożonych Zamówień w formie przesyłki kurierskiej lub pocztowej za pośrednictwem Dostawcy.
6.2. Przewidywany czas realizacji dostawy Zamówień będzie wskazany na stronie internetowej Sklepu. W szczególnych przypadkach Sprzedawca zastrzega sobie prawo uzgodnienia czasu realizacji dostawy indywidualnie z Klientem.
6.3. Koszt dostawy podany jest na stronie internetowej Sklepu [ kliknij tutaj ] a także na karcie zamówienia przed potwierdzeniem zamówienia.
6.4. Z zastrzeżeniem pkt 6.6. Regulaminu, szczegółowe zasady dostaw za pośrednictwem Dostawcy określa Regulamin usług Dostawcy.
6.5. Za utratę lub uszkodzenie towaru do momentu odebrania go przez konsumenta, odpowiedzialność ponosi sprzedawca.
6.6. Jeżeli Klient otrzyma przesyłkę uszkodzoną lub wskazująca na ingerencję osób trzecich może odstąpić od przyjęcia takiej przesyłki, lub zweryfikować jej zawartość w obecności dostawcy. W przypadku nieprawidłowości, dostawca jest zobowiązany sporządzić protokół reklamacyjny w obecności Klienta, stanowiący podstawę do dalszych roszczeń.
6.7. Towary lub Produkty zakupione w Sklepie mogą zostać odebrane osobiście przez Klienta lub osobę przez niego upoważnioną wyłącznie pod warunkiem zaznaczenia opcji odbioru osobistego w formularzu Zamówienia. Upoważnienie przez Klienta, osoby trzeciej do odbioru, wymaga formy pisemnej. Odbiór osobisty jest możliwy w Grun sp. z o.o. Sklep Internetowy Czapki.CO pod adresem: Biskupia Wola 16, 97-318 Czarnocin; w określonym na stronach Sklepu terminie odbioru.

7. Zwroty
7.1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, konsument, który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić w terminie 14 dni od dnia wydania mu Towaru przez przewoźnika, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia.
7.2. Do zachowania terminu o którym mowa pkt. 7.1. wystarczy wysłanie oświadczenia na piśmie przed jego upływem na adres e-mailowy Sklepu sklep@czapki.co lub adres korespondencyjny Grun sp. z o.o. Sklep Internetowy Czapki.CO Biskupia Wola 16, 97-318 Czarnocin, ewentualnie faksem pod numer (44) 789 0447. W przypadku odstąpienia od umowy, z winy nieleżącej po stronie sprzedawcy tj. zwrot/wymiana, klient ponosi koszty związane z odesłaniem zamówionego towaru. Tylko w przypadku zwrotu towaru wynikającego z winy sprzedawcy, koszty odesłania towaru będą przez tego sprzedawcę pokrywane w całości. Klient może skorzystać z wzoru formularza wymiany/zwrotu, o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na stronie internetowej Sklepu [kliknij tutaj].
7.3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot wzajemnych świadczeń stron następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty przekazania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
7.4. Zwracany Towar lub Produkt powinien posiadać oryginalne opakowanie producenta (może być otwarte), powinien być kompletny, nie może nosić śladów użytkowania.
7.5. Zwracany Towar lub Produkt powinien być dostarczony Sprzedawcy do Grun sp. z o.o. Sklep Internetowy Czapki.CO osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera etc na adres Sklep Internetowy Czapki.CO Biskupia Wola 16, 97-318 Czarnocin.
7.6. Zwrot Towaru lub Produktu nie może zostać dokonany w formie przesyłki za pobraniem.
7.7. W przypadku zwrotu, wartość zakupu towaru poniesiona w związku z realizacją Zamówienia zostanie zwrócona Klientowi w formie przez niego wskazanej niezwłocznie po otrzymaniu zwróconego Towaru lub Produktu.
7.8. Klientowi przysługuje prawo wymiany tylko w przypadku zgodności towaru z umową, w innym wypadku Klientowi przysługuje możliwość złożenia reklamacji.

8. Reklamacje
8.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny z tytułu niezgodności towaru z umową określony jest ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.
8.2.1. Celem skorzystania z roszczeń o których mowa w pkt. 8.1. należy wysłać na adres mailowy sklep@czapki.co bądź korespondencyjny zawiadomienie o niezgodności Towaru z umową.
8.2.2. W zawiadomieniu o którym mowa w pkt. 2 należy podać: imię i nazwisko Klienta, opis niezgodności, żądanie obniżenia ceny, odstąpienia od umowy bądź nieodpłatnej naprawy lub wymiany Towaru na nowy.
8.2.3. Klient dla ułatwienia może wypełnić formularz reklamacyjny znajdujący się na stronie internetowej Sklepu [kliknij pobierz] na którego złożenie ma dwa lata od daty zawarcia umowy.
8.3. Sklep ustosunkuje się do żądań konsumenta nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o niezgodności reklamowanego Towaru.
8.4. Reklamowany Towar lub Produkt prosimy odesłać na Grun sp. z o.o. Sklep Czapki.CO, Biskupia Wola 16, 97-318 Czarnocin wraz z dokładnym opisem niezgodności.

9. Wymaganie techniczne
9.1. Wymaganie techniczne niezbędne do korzystania ze sklepu Czapki.CO:
Minimalna rozdzielczość ekranu 1024 X 768 pikseli, dostęp do sieci Internet, dostępu do witryn WWW – przeglądarka www : Microsoft Internet Explorer wersji 6.0 lub nowszej, lub Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub nowszą, lub Opera w wersji 9.0 lub nowszej, lub Google Chrome w wersji 2.0 lub nowszej, lub Apple Safari w wersji 3.0 lub nowszej
9.2. W procesie realizacji zamówień niezbędne jest posiadanie konta email.
9.3. Sprzedawca informuje, iż zdjęcia Towarów lub Produktów umieszczone na stronie internetowej Sklepu mogą nieznacznie odbiegać od faktycznego wyglądu Towarów lub Produktów ze względu na indywidualne parametry ustawienia ekranu.

10. Ochrona danych osobowych
10.1. Klient dokonując rejestracji w Sklepie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym / Zamówieniu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 z zm. – dalej jako: Ustawa) wyłącznie w celu realizacji Zamówień. Dane osobowe nie będą przez Sprzedawcę przekazywane, ani odsprzedawane innym podmiotom za wyjątkiem sytuacji, w których przekazanie takich danych będzie niezbędne do realizacji Zamówienia.
10.2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy jest Sprzedawca.
10.3. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym za pośrednictwem formularza Zamówienia i oznaczenia w nim odpowiedniej opcji. Informacje te przekazywane mogą być Klientowi drogą elektronicznej. Wyrażenie zgody nie jest warunkiem realizacji Zamówienia.
10.4. Klientowi przysługuje prawo do wglądu w treść przetwarzanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.
10.5. Zbiór danych administrowanych przez Sprzedawcę został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych w 15.05.2009 roku.
10.6. Klient dokonujący zakupu w sklepie wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e – mail do Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz na przetwarzanie przez sklep Czapki.CO oraz Grupa Allegro Sp. z o.o., danych osobowych Klienta w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie Czapki.CO (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 ).

11. Postanowienia końcowe
11.1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.12.2014r.
11.2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu, który wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.
11.3. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu Czapki.CO (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.